fbp

Algemene Actievoorwaarden


Actievoorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1
Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Best Webshops BV te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen, kortingen en andersoortige acties (hierna de “Actie”). Naast deze Actievoorwaarden gelden per Actie eventueel aanvullende voorwaarden, deze zullen bij de actie worden gepubliceerd. Deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende actievoorwaarden worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Actievoorwaarden”.

1.2
Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

1.3
Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de Actievoorwaarden.

2. Aanbieder

De Actie wordt georganiseerd door: 
Best Webshops BV
De Kolk 6
8255 PE
Swifterbant.
Telefoonnummer +31 (0)85 303 8925 

3. Deelname

3.1
Per Actie wordt op www.melvinsi.nl of de desbetreffende Social Media pagina van Best Webshops BV vermeld op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen.

3.2
Deelname is alleen mogelijk indien de deelnemer minimaal 18 jaar oud is. Bij de aanmelding voor de Actie of vóór het uitreiken van een prijs kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden verzocht.

4. Bepaling van de winnaars

Tenzij anders vermeld in de aanvullende actievoorwaarden zullen de winnaars op onpartijdige wijze worden aangewezen, bijvoorbeeld door een computerprogramma of door een deurwaarder of notaris. Per Actie wordt aangegeven hoeveel trekkingen er plaatsvinden en wanneer, en hoeveel winnaars per trekking worden aangewezen.

5. Bekendmaking winnaars

5.1
De winnaars zullen vermeld worden op de website van Best Webshops BV en/of de desbetreffende Social Media pagina van Best Webshops BV. Na bekendmaking wachten wij op contact van de winnaar met daarin de benodigde gegevens van de deelnemer.

5.2
Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

6. Prijzen, acties en kortingscodes

6.1
Per Actie wordt vermeld hoeveel en welke prijzen kunnen worden gewonnen.

6.2
Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de deelnemer:

(a) een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben;

(b) een geldig e-mailadres op te geven;

(c) correcte NAW-gegevens op te geven.

6.3
Binnen enkele dagen na de trekking zal de gewonnen prijs per (pakket)post aan de winnaar worden verzonden.

6.4
Indien een winnaar niet binnen redelijke termijn (5 werkdagen) heeft gereageerd c.q. kan worden bereikt behoudt Best Webshops BV zich het recht voor een volgende winnaar aan te wijzen op dezelfde wijze waarop de oorspronkelijke winnaar is aangewezen. De oorspronkelijke winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op de prijs.

6.5
Een gewonnen prijs is persoonlijk en niet-overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor contant geld of iets anders. Indien een prijs onverhoopt niet beschikbaar is, zal de winnaar een vervangende prijs ontvangen. Tevens mogen prijzen niet worden doorverkocht.

6.6
Bij acties die gebruik maken van kortingscodes geldt dat er maar één kortingscode per bestelling kan worden gebruikt. Geen van de kortingscodes zijn met elkaar te combineren.

6.7
Bij retourzendingen behoudt Best Webshops BV het recht voor om acties of kortingscodes in te trekken als door de retourzending niet meer aan de voorwaarden van de desbetreffende actie wordt voldaan.

7. Uitsluiting deelname

7.1
Medewerkers van Best Webshops BV en daaraan gelieerde ondernemingen en medewerkers van de prijzensponsor(s) en andere partners van de betreffende Actie zijn uitgesloten van deelname.

7.2
Best Webshops BV behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de Actievoorwaarden.

8. Privacy

Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

9. Aansprakelijkheid

Behalve in geval van opzet of grove schuld is Best Webshops BV niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de Actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van:

  • het niet kunnen deelnemen aan de Actie;
  • uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
  • gebreken aan de prijs;
  • te late ontvangst van de prijs;
  • geringe afwijkingen in de ontvangen prijs ten opzichte van de gepubliceerde prijs;
  • beschadiging of vermissing van de prijs tijdens verzending;
  • het niet gebruik kunnen maken van de prijs.


10. Wijzigingen

10.1
Best Webshops BV heeft het recht om deze Algemene Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden worden op www.melvinsi.nl bekend gemaakt.

10.2
Best Webshops BV behoudt zich het recht voor om Actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde, prijzen, actieperiode en/of aanvullende actievoorwaarden te wijzigen.

10.3
Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en typfouten voorbehouden.

11. Klachten

11.1
Klachten over een Actie of een gewonnen prijs kunnen worden gericht aan: 

Best Webshops BV
De Kolk 6
8255 PE
Swifterbant
Telefoonnummer +31 (0)85 303 8925 

e-mail: service@melvinsi.nl

11.2
Best Webshops BV zal binnen 30 dagen reageren op een ingediende klacht.

12. Slot

12.1
Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

12.2
In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Best Webshops BV.